KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW:

 1. Współadministratorami Danych Osobowych Uczestnika/Uczestniczki NieKongresu są Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11 oraz Forum Kraków z siedzibą Warszawie, ul Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z wyznaczonym w IKM Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM.
 3. Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia NieKongresu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym
  w celu promocji działalności Organizatora na podstawie art. 6 ust 1 pkt b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku Uczestnika/Uczestniczki utrwalonego w trakcie NieKongresu
  w celach wskazanych w Regulaminie NieKongresu będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika/Uczestniczki (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 5. Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki będą przechowywane przez okres związany z realizacją NieKongresu, a następnie przez okres 14 dni po jego zakończeniu. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez Organizatorów przez czas w jakim zostanie on rozpowszechniony zgodnie z postanowieniami Regulaminu NieKongresu bądź do czasu skutecznego wycofania zgody przez Uczestnika/Uczestniczkę.
 6. Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki NieKongresu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast mogą być udostępniane takim odbiorcom jak:
 7. podmiotom świadczącym obsługę prawną Organizatora, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Organizatora, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Organizatora,
 8. podmiotom uprawnionym do rozliczania i kontroli działalności Organizatora, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
 9. w uzasadnionych przypadkach Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 10. Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
  w przepisach RODO.
 11. Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego/jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo do wycofania zgody z dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 13. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.
 14. Podanie przez Uczestnika/Uczestniczki danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia Uczestnika/Uczestniczki do udziału
  w NieKongresie.
 15. Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania.
© 2024 Instytut Kultury Miejskiej